ЗЕМЈОДЕЛИЕ

На 1.500 ха обработлива површина со која располага компанијата се произведуваат житни, фуражни, индустриски култури и семенски материјали.

Добиените производи се користат за сопствени потреби наменети за понатамошно производство.

Со инвестирање во модерна механизација, стручно оспособување и надоградување на вработените и следење на најновите трендови во поглед на обработка на почвата, успеваме да ги максимизираме приносите во втората по големина житница во Р. Северна Македонија – Овче Поле.

Одговорно лице: Александар Стојанов

Контакт: +389(0)70216262