СТОЧНА ХРАНА

Фабриката за производство на мешана сточна храна, е претставена од најсовремена производствена линија за производство на сточна храна и силоси за складирање на житарици со складишен простор од 15.000м3.

Производство на мешана сточна храна и додатоци за сточна храна за сите категории на свињи, се извршува во најсовремена производна линија под раководство на високо квалификувани нутрициности.

Суровините кои се користат за ова прозоизводство, во најголем дел се обезбедени од сопственото земјоделско производство. Ова производство има голема улога во севкпниот заокружен процес на производство “ОД НИВА ДО ТРПЕЗА”, особено во постигнатите врвни фармски резултати.

 

Одговорно лице: Гоце Гочевски

Контакт: +389(0)76276007